Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu MedicalRenting.com


§1. Usługodawca

 1. Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest MedicalRenting.com Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Smukalska 33 (dalej: MedicalRenting albo Operator).
 2. MedicalRenting.com Sp. z o.o. nie jest podmiotem leczniczym i nie udziela jakichkolwiek świadczeń opieki zdrowotnej.

§2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Serwisu, którego akceptacja jest wymagana do rejestracji w Serwisie jako Użytkownik lub Partner i do korzystania z niektórych usług oferowanych w Serwisie.
 2. Serwis – wyspecjalizowany portal internetowy dostępny pod adresem URL: www.medicalrenting.com, którego właścicielem jest Operator wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, służący dostarczaniu Użytkownikom materiałów w postaci elektronicznej, informacji i ofert dotyczących świadczonych przez Partnerów na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej usług wynajmu sal operacyjnych i zabiegowych. Serwis umożliwia w szczególności:
  a) zamieszczanie przez Partnerów ofert wynajmu Sal operacyjnych lub zabiegowych,
  b) Uzyskiwanie przez Użytkowników informacji o Usługach Partnerów,
  c) Zapoznanie się z opiniami i dodawanie opinii dotyczących usług Partnerów,
  d) Nabywanie usług oferowanych przez Partnerów w Serwisie.
 3. Operator Serwisu – usługodawca, czyli MedicalRenting.com Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Smukalska 33
 4. Partner – podmiot oferujący wynajem sal operacyjnych, zabiegowych, szkoleniowych, gabinetów lekarskich i diagnostycznych dla lekarzy za pośrednictwem serwisu medicalrenting.com.
 5. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mające ważne uprawnienia do świadczenia usług medycznych na podstawie obowiązujących przepisów, korzystająca z usług dostępnych w Serwisie w sposób związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku korzystania z Usługi informacyjnej może być nim każdy, kto posiada urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostęp do Internetu. Osoba korzystająca z usług w imieniu Użytkownika musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz musi zarejestrować się jako Użytkownik Serwisu.
 6. Rejestracja – procedura realizowana za pośrednictwem Serwisu umożliwiająca uzyskanie statusu Użytkownika lub Partnera.
 7. Warunki współpracy – dokument w postaci elektronicznej określający zasady współpracy pomiędzy Operatorem Serwisu a Partnerami chcącymi zaoferować innym Użytkownikom Serwisu Usługi Partnera
 8. Opinia – dokonana przez Użytkownika i opublikowana w Serwisie ocena Usługi Partnera, z której Użytkownik skorzystał. Na życzenie Użytkownika Opinia może być opublikowana bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynym oznaczeniem Użytkownika będzie wskazane przez Użytkownika imię lub nick. Opinia zostaje opublikowana z chwilą weryfikacji przez Operatora Serwisu, czy Użytkownik korzystał z Usługi Partnera oraz czy Opinia nie zawiera treści obraźliwych lub wulgarnych, o charakterze obscenicznym, pornograficznym, rasistowskim bądź materiałów reklamowych.
 9. Profil – informacje o Partnerze i jego ofercie, przestawione na stronie Serwisu w formie: pisemnej, graficznej, audiowizualnej. Profil jest tworzony przez Partnera na etapie rejestracji w Serwisie.
 10. Usługa informacyjna – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną, oferowana w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu stron internetowych pozwalających Partnerom na prezentację ich usług, a Użytkownikom na zapoznanie się z ofertami Partnerów oraz informacjami na temat możliwości wynajmu sal operacyjnych i zabiegowych. Usługa informacyjna nie wymaga podawania żadnych danych przez Użytkownika, który może korzystać z niej anonimowo i niezależnie od wieku.
 11. Usługa „Zamów salę” – bezpłatna usługa wykonywana przez MedicalRenting.com na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną lub telefoniczną polegająca na zarezerwowaniu u Partnera Sali operacyjnej lub zabiegowej w celu jej wynajmu przez Użytkownika od Partnera w określonym terminie , wymagająca m.in. podania danych osobowych i posiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 12. Usługa „Komunikator” – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu w Serwisie aplikacji umożliwiającej przesyłanie pytań i informacji dotyczących zamieszczonej w Serwisie oferty pomiędzy Użytkownikiem i Partnerem.
 13. Usługa Partnera – usługi oferowane przez Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 14. Usługa wykonywana drogą elektroniczną – usługa wykonana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana z pomocą sieci telekomunikacyjnej.

§3. Zastrzeżenia prawne

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzję Użytkownika o skorzystaniu z usługi konkretnego Partnera.
 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były aktualne. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do informacji zamieszczonych w Serwisie, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Partnerem, którego usługami jest zainteresowany.

§4. Zasady korzystania z Serwisu – Użytkownik

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu w zakresie Usługi informacyjnej jest:
  – posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w połączenie internetowe i przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika w zakresie niewskazanym w ust. 1 jest:
  a) posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w połączenie internetowe i przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookie,
  b) akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych Partnerowi w celu realizacji Usługi,
  c) rejestracja w Serwisie przy pomocy zamieszczonego tam formularza przeznaczonego dla Użytkownika.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest nieodpłatne.
 4. W trakcie wypełnienia formularza rejestracyjnego Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (*), czyli podania w szczególności:
  a) adresu e-mail,
  b) imienia i nazwiska,
  Odmowa podania danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwi dokończenie procesu rejestracji, w wyniku czego Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usługi „Zamów salę” oraz „Komunikator”.
 5. Zgoda na przekazanie danych osobowych Partnerowi następuje poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym właściwego pola.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
 7. Użytkownik w każdej chwili może uaktualnić swoje dane za pomocą funkcji dostępnych w panelu administracyjnym przypisanym do jego konta w Serwisie.
 8. Aby uzyskać od Operatora potwierdzenie pozytywnej weryfikacji Użytkownika jako podmiotu spełniającego kryteria opisane w Regulaminie, jest on zobowiązany do przesłania za pomocą panelu administracyjnego wiadomości do Operatora, która zawierać będzie kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez niego uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub uprawnień w zakresie reprezentacji podmiotu medycznego. Po pozytywnej weryfikacji tej dokumentacji przez Operatora uzyska on stosowne potwierdzenie pozytywnej weryfikacji, które widoczne będzie dla innych Użytkowników oraz Partnerów na jego koncie w Serwisie.
 9. Serwis oraz jego poszczególne elementy stanowią własność Operatora i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Użytkownik może korzystać z usługi Komunikator wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy najmu Sali operacyjnej lub zabiegowej.

§5. Zasady korzystania z Serwisu – Partner

 1. Warunkiem koniecznym publikacji oferty Partnera w Serwisie jest:
  a) rejestracja w Serwisie przy pomocy zamieszczonego tam formularza przeznaczonego dla Partnera,
  b) akceptacja Warunków współpracy i wyrażenie zgody przekazywania danych osobowych Użytkownikowi w celu realizacji Usługi
 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Partner jest zobowiązany do wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (*), czyli podania w szczególności:
  a) adresu e-mail,
  b) imienia i nazwiska,
  Korzystanie z Serwisu w charakterze Partnera jest odpłatne. Zasady odpłatności określone są w Warunkach współpracy.
 3. Odmowa podania danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwi dokończenie procesu rejestracji, w wyniku czego Partner nie będzie mógł zamieścić swojej oferty w Serwisie.
 4. Zgoda na przekazanie danych osobowych Użytkownikowi następuje poprzez zaznaczenie na Formularzu rejestracyjnym właściwego pola.
 5. Partner jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Partnera nieprawdziwych danych.
 6. Oferta Partnera jest publikowana w Serwisie w postaci Profilu utworzonego przez Partnera w wyniku rejestracji w Serwisie. Treść Profilu może być w każdym czasie modyfikowana przez Partnera za pomocą Panelu administracyjnego.
 7. Treści publikowane na Profilu muszą być zgodne z prawem, nie mogą zawierać wulgaryzmów oraz treści obscenicznych, o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i w jakikolwiek sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich. Nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, znieważającego lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
 8. Operator zastrzega sobie prawo usuwania lub modyfikowania Profilów zawierających treści niezgodne
  z warunkami użytkowania Serwisu, sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych), treści naruszające prawa innych osób w szczególności szerzące nienawiść rasową, obraźliwe dla cudzych uczuć religijnych, godzące w cudzą godność, naruszające cudzą prywatność lub inne dobra osobiste).
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treści publikowane przez Partnerów na ich Profilach.
 10. Operator zastrzega sobie prawo wstępu do Sal, których wynajem oferowany jest w Serwisie w celu weryfikacji czy dane podane przez Partnera są zgodne z rzeczywistością. Partner zobowiązuje się zapewnić Operatorowi taki dostęp.

§6. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu pisemnie, elektronicznie (e-mail) lub osobiście (ustnie lub pisemnie) w oddziale Operatora, tj. ul. Smukalska 33, 85-565 Bydgoszcz; adres e-mail: biuro@medicalrenting.com. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, przyczyny reklamacji i oczekiwaną przez Użytkownika reakcję Operatora.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego poprzez przekazanie w wybrany przez Użytkownika sposób (pismo lub e-mail) informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Partnera nie są rozpatrywane przez Operatora i będą zwracane Użytkownikowi bez rozpatrzenia. Usługi Partnera mogą być reklamowane wyłącznie na zasadach ustalonych przez Partnerów przy zawarciu umowy z Partnerem.
 5. Ewentualne spory związane z działaniem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. Użytkownik może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń poprzez mediację.

§7. Bezpieczeństwo Serwisu

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, wskutek zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności wynikających z instalacji szkodliwego oprogramowania.
 2. Operator informuje, że do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną należeć mogą m.in. spam, oprogramowanie typu malware, spyware, robaki internetowe (worm) czy łamanie haseł (craking czy phishing) i inne, co do których szczegółową wiedzę można pozyskać w powszechnie dostępnych materiałach.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Partnerów i/lub Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Operator przetwarza informacje dotyczące Partnerów i/lub Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu.
 4. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Operatora danych osobowych zawarte są w Klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych, link do której znajduje się w formularzu rejestracyjnym.

§9. Usługa „Zamów salę”

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik może korzystać z funkcji „Zamów salę” stanowiącą Usługę wykonywaną drogą elektroniczną polegającą na możliwości wynajęcia wybranej Sali operacyjnej lub zabiegowej od Partnera, a także ewentualnych usług dodatkowych spośród ofert prezentowanych w Serwisie.
 2. Preferowany termin najmu wskazuje Użytkownik spośród terminów dostępnych wyświetlanych w Serwisie.
 3. Okres najmu może być określany w dniach lub godzinach, w zależności od zakresu Oferty przedstawionej przez Partnera.
 4. Skorzystanie z tej usługi wymaga przekazania przez Operatora Partnerowi danych osobowych Użytkownika.
 5. Cena najmu określana jest każdorazowo w Ofercie Partnera.
 6. W celu dokonania rezerwacji Sali w wybranym przez Użytkownika terminie konieczne jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej, której wysokość jest tożsama z ceną wynikającą z zaakceptowanej przez Użytkownika oferty.
 7. Opłata rezerwacyjna wnoszona jest na rachunek bankowy Operatora. W zależności od treści oferty Partnera może być ona realizowana w następujący sposób:
  a) w trakcie rezerwacji poprzez płatność online (Natychmiastowa rezerwacja);
  b) po potwierdzeniu przez Partnera rezerwacji od danego Użytkownika i otrzymania przez Użytkownika na jego koncie linku umożliwiającego dokonanie opłaty (Potwierdzona rezerwacja).
 8. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej nie stanowi zapłaty za Usługę Partnera, jest to wyłącznie świadczenie spełniane dla zabezpieczenia wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z dokonania rezerwacji Sali.
 9. Niezwłocznie po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na swój adres mailowy informację o potwierdzeniu rezerwacji.
 10. Do zawarcia umowy najmu pomiędzy Użytkownikiem i Partnerem dochodzi poprzez skorzystanie za pośrednictwem Serwisu z usługi „Zamów salę”, z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rezerwacji Sali.
 11. Z chwilą potwierdzenia przez Partnera, że zarezerwowana usługa najmu została wykonana, Operator przekaże należne Partnerowi wynagrodzenie z tytułu najmu pomniejszone o wartość ustalonej prowizji Operatora brutto., co będzie równoznaczne z zapłatą za usługę przez Użytkownika,
 12. O ile z oferty Partnera zamieszczonej na jego Profilu nie stanowi inaczej, Użytkownik do 5 dnia przed zarezerwowanym terminem najmu może odwołać rezerwację. W takiej sytuacji Operator zwraca wpłaconą przez Użytkownika kwotę, pomniejszoną o 30%, która to kwota stanowi karę umowną należną Partnerowi z tytułu niewykonania umowy najmu przez Najemcę. Kara umowna pomniejszona o wartość ustalonej prowizji Operatora brutto zostanie niezwłocznie przekazana przez Operatora Partnerowi w celu naprawienia powstałej po jego stronie szkody w związku z odwołaniem rezerwacji przez Użytkownika.

§10. Usługa „Komunikator”

 1. Za pomocą usługi „Komunikator” Partner i Użytkownik mogą komunikować się we wszelkich sprawach związanych z ofertą Partnera, zarówno przed zawarciem umowy najmu jak i w trakcie jej wykonywania.
 2. Korzystając z usługi „Komunikator” ani Partner, ani Użytkownik nie mogą podawać swoich danych umożliwiających kontaktowanie się poza Serwisem w sprawie ofert publikowanych przez Operatora.
 3. Zarówno Partner, jak i Użytkownik nie mogą wykorzystywać Komunikatora do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności prowadzącymi do obejścia Regulaminu lub Warunków współpracy, a także wykraczającym poza zakres adekwatny do celu tej usługi określonego w ust. 1. Szczególnym przypadkiem naruszenia postanowień Regulaminu jest podjęcie przez Użytkownika lub Partnera działań zmierzających do nawiązania wzajemnego kontaktu w sprawie wynajęcia Sali z pominięciem Serwisu.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Operatora istotnego naruszenia zasad korzystania z tej usługi, konto Użytkownika lub Partnera w Serwisie może zostać zablokowane.

§11. Zasady publikowania przez Użytkowników Komentarzy i Opinii

 1. Użytkownik i Partner mają możliwość publikowania w Serwisie Komentarzy i Opinii dotyczących:
  a) Użytkownik – Usług Partnera,
  b) Partner – przebiegu współpracy z Użytkownikiem.
 2. Publikacja Opinii jest możliwa wyłącznie w przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usługi Partnera. Opublikowanie Opinii jest poprzedzone wypełnieniem ankiety, wskazującej nazwę Usługi Partnera oraz terminu w jakim Użytkownik skorzystał z Usługi Partnera. Ankieta nie jest widoczna dla pozostałych Użytkowników.
 3. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię dotyczącą danej Usługi Partnera. To samo dotyczy Partnera.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach i komentarzach treści reklamowych lub marketingowych.
 5. Komentarze i Opinie nie mogą zawierać wulgaryzmów i treści obscenicznych, treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i w jakikolwiek sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 6. Komentarze i Opinie nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, znieważającego lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku opublikowania wpisu uznanego przez podmiot, którego wpis dotyczy za zniesławiający lub znieważający, Operator Serwisu na żądanie uprawnionego udostępni dane pozwalające na identyfikację Użytkownika.
 7. Nie stanowi zniesławienia opublikowanie prawdziwego zarzutu w celu ochrony społecznie uzasadnionego interesu.
 8. Operator zastrzega sobie prawo usuwania Komentarzy i Opinii Użytkowników zawierających treści niezgodne z warunkami użytkowania Serwisu, treści sprzeczne z prawem, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych), treści naruszające prawa innych osób w szczególności szerzące nienawiść rasową, obraźliwe dla cudzych uczuć religijnych, godzące w cudzą godność, naruszające cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści reklamowe, adresy stron internetowych, dane osobowe osób trzecich.
 9. Komentarze i Opinie są przejawem subiektywnych ocen Użytkowników, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich.
 10. Z chwilą opublikowania Komentarza lub Opinii przez Użytkownika, ich treść staje się częścią Serwisu, do której wyłączne prawa ma Operator Serwisu, a prawa Użytkownika ograniczają się do możliwości modyfikacji Komentarza lub Opinii bądź ich usunięcia.
 11. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.

§ 12. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności, za to czy Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z Usługi Partnera.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację Usługi Partnera.
 3. W przypadku, jeśli do wykonania zarezerwowanej Usługi Partnera nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Partnera, całość opłaty rezerwacyjnej jest zwracana Użytkownikowi. W takiej sytuacji Operator ma prawo zablokować Profil Partnera na okres nieprzekraczający 1 miesiąca oraz zastosować sankcje określone w Warunkach współpracy.
 4. Roszczenia Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie Usługi Partnera mogą być kierowane wyłącznie bezpośrednio do Partnera.
 5. Niezależnie od powyższego Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Serwisu a związane z nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
  b) skutki korzystania z Serwisu przez osoby nieupoważnione;
  c) skutki udostępnienia hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika względem Operatora;
  d) skutki wadliwego działanie sieci telekomunikacyjnej;
  e) nieprawidłowe działanie lub brak działania Serwisu spowodowane nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania oprogramowania osób trzecich,
  f) skutki nieautoryzowanej ingerencji Partnera lub Użytkownika lub osób trzecich w struktury baz danych oprogramowania Serwisu;
  g) skutki siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą Operatora, których Operator nie mógł przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Serwisu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu, ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne nieprzewidziane utrudnienia w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin promocji „200 zł za rok i prowizja 1 zł”

W celu zapoznania się z regulaminem promocji prosimy o pobranie dokumentu pod poniższym linkiem: