RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie MedicalRenting.com (dalej również: Serwis)

(udzielone w trybie art. 13 RODO)


 1. Administratorem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu MedicalRenting.com jest MedicalRenting.com sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smukalskiej 33, 85-565 Bydgoszcz (nr telefonu 22 4174099, e- mail: biuro@medicalrenting.com), zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika i osób reprezentujących Partnera (i) podane przez nich w formularzu rejestracyjnym, (ii) podane przez nich dobrowolnie w toku korzystania a funkcjonalności Serwisu, w celu umożliwienia Użytkownikowi rezerwacji usług najmu oferowanych w Serwisie przez Partnera Administratora oraz realizacji innych usług oferowanych przez Serwis zgodnie z jego Regulaminem. Dotyczy to następujących danych:
  a) imię i nazwisko Użytkownika bądź Partnera lub osób uprawnionych do działania w ich imieniu,
  b) adres e-mail,
  c) inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika lub Partnera takie jak: zdjęcie, dodatkowe informacje o Użytkowniku/osobach reprezentujących Partnera, linki do kont w portalach społecznościowych etc.
 3. W przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby prawidłowej realizacji usług oferowanych w Serwisie zgodnie z jego Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, dane osobowe będą również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu wykonania usługi oferowanych w Serwisie – do czasu aż te roszczenia się przedawnią.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a) przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług oferowanych w Serwisie;
  b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych– do czasu jej cofnięcia,
 7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzaniu podlegają wyłącznie następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko,
  b) miejscowość zamieszkania,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail,
  e) rok urodzenia.
 8. Pozostałe dane osobowe są nieodwracalnie usuwane po upływie terminu określonego w pkt 6 lit. a).
 9. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania usług oferowanych w Serwisie odbiorcami danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne – współpracujące z Administratorem.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do Partnera Administratora, z oferty którego Użytkownik będzie korzystać za pośrednictwem Serwisu.
 11. Dane osobowe Partnera/osoby go reprezentującej mogą być przekazywane do Użytkownika, który chce skorzystać z oferty tego Partnera za pośrednictwem Serwisu.
 12. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazane w pkt. 1.
 14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, Polska.
 15. Podanie przez Użytkownika i/lub Partnera danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi skuteczne skorzystanie z Serwisu.