Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie MedicalRenting.com

(udzielone w trybie art. 13 RODO)


 1. Administratorem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu MedicalRenting.com jest MedicalRenting.com sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą przy ul. Smukalskiej 33, 85-565 Bydgoszcz (nr telefonu 22 4174099, e- mail: biuro@medicalrenting.com), zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, w celu umożliwienia mu skorzystania z usług najmu oferowanych w Serwisie przez podmioty trzecie, mające status Partnera Administratora. Dotyczy to następujących danych:
  a) imię i nazwisko Użytkownika lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,
  b) adres e-mail,
  c) numer telefonu,
  d) numer NIP (w przypadku osób fizycznych) lub numer PESEL (w przypadku osób reprezentujących inne jednostki organizacyjne),
  e) miejscowość zamieszkania.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na potrzeby prawidłowego przebiegu rezerwacji przez Użytkownika usługi oferowanej w Serwisie przez Partnera – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
  a) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – do czasu jej cofnięcia przez Użytkownika,
  b) w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – do czasu ich całkowitego, nieodwracalnego usunięcia, które nastąpi po upływie 3 miesięcy od dnia likwidacji konta Użytkownika w Serwisie.
 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzaniu podlegają wyłącznie następujące dane osobowe: 
  a) imię i nazwisko,
  b) miejscowość zamieszkania,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail,
  e) rok urodzenia.
  Pozostałe dane osobowe są nieodwracalnie usuwane po upływie terminu określonego w pkt 5 lit. b).
 7. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne – współpracujące z Administratorem.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do Partnera Administratora, z oferty którego Użytkownik będzie korzystać za pośrednictwem Serwisu. 
 9. Użytkownik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
 10. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, dane osobowe Użytkownika będą również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu wykonania niniejszej Umowy – do czasu aż te roszczenia się przedawnią. 
 11. Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazane w pkt. 1.
 12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi skuteczne skorzystanie z usługi Partnera za pośrednictwem Serwisu.