Warunki współpracy

Warunki współpracy z serwisem MedicalRenting.com


§1

 1. Serwis – wyspecjalizowany portal internetowy dostępny pod adresem URL: www.medicalrenting.com, którego właścicielem jest Operator wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, służący dostarczaniu Użytkownikom materiałów w postaci elektronicznej, informacji i ofert, dotyczących świadczonych przez Partnerów na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej usług wynajmu sal operacyjnych i zabiegowych. Serwis umożliwia w szczególności:
  a) Zamieszczanie przez Partnerów ofert wynajmu Sal operacyjnych lub zabiegowych,
  b) Uzyskiwanie przez Użytkowników informacji o usługach Partnerów,
  c) Zapoznanie się z opiniami i dodawanie opinii dotyczących usług Partnerów,
  d) Nabywanie usług oferowanych przez Partnerów w Serwisie.
 2. Partner – podmiot oferujący wynajem sal operacyjnych i zabiegowych dla lekarzy za pośrednictwem serwisu medicalrenting.com.
 3. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mające ważne uprawnienia do świadczenia usług medycznych na podstawie obowiązujących przepisów, korzystająca z usług dostępnych w Serwisie w sposób związany z działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku korzystania z Usługi informacyjnej może być nim każdy, kto posiada urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostęp do Internetu. Osoba korzystająca z usług w imieniu Użytkownika musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz musi zarejestrować się jako Użytkownik Serwisu.
 4. Profil – informacje o Partnerze i świadczonych przez niego usługach wraz z cennikami, opracowane przez Operatora na podstawie danych otrzymanych od Partnera, podlegające publikacji w Serwisie.
 5. Regulamin – dokument w postaci elektronicznej określający zasady i warunki korzystania z Serwisu, którego akceptacja jest wymagana do rejestracji w Serwisie jako Użytkownik lub Partner i do korzystania z niektórych usług oferowanych w Serwisie. Dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
 6. Warunki współpracy – dokument w postaci elektronicznej określający zasady zamieszczania przez Partnerów ofert w Serwisie. Jego akceptacja jest warunkiem koniecznym zarejestrowania się w Serwisie w charakterze Partnera. Jego treść udostępniana jest Partnerowi w trakcie procesu rejestracji.

§2

 1. Strony zgodnie postanawiają, że w wyniku rejestracji w Serwisie w charakterze Partnera dochodzi do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług promocyjno – reklamowych, polegających na publikowaniu przez Operatora Profilu Partnera w Serwisie.

§3

 1. Partner, w związku ze świadczoną na jego rzecz przez Operatora usługą ponosi opłatę prowizyjną, której wysokość określona jest w ust. 2.
 2. Wysokość opłaty prowizyjnej wynosi 6% ceny za usługę najmu Sali pobranej przez Operatora od Użytkownika na podstawie Regulaminu, powiększone o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 3. Opłata naliczana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie zrealizowanych przez Partnera usług najmu na rzecz każdego Użytkownika, który zgłasza się do Zleceniodawcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. Opłata prowizyjna płatna będzie z dołu, tj. na koniec danego miesiąca, na podstawie stosownej faktury, wystawionej w oparciu o rozliczenie, o którym mowa w ust. 5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
 5. Wynagrodzenie przysługuje Operatorowi także w przypadku, gdy:
  a) Wynajęcie Sali na rzecz Użytkownika nastąpiło w czasie, gdy Partner posiadał swój Profil w Serwisie, a do czasu jego usunięcia opłata prowizyjna nie została dotychczas naliczona,
  b) Usługa najmu została wykonana przez Partnera na rzecz Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu, lecz po usunięciu Profilu Partnera z Serwisu,
  c) Do wyboru oferty Partnera doszło w wyniku skorzystania przez Użytkownika z informacji dostępnych w Serwisie, lecz do rezerwacji Sali doszło poza Serwisem na skutek podania danych kontaktowych umożliwiających Partnerowi i Użytkownikowi zawarcie umowy poza Serwisem.
 6. Operator w oparciu o posiadane dane w zakresie ilości i rodzaju usług wykonanych przez Zleceniodawcę na rzecz Klientów, wysyła Zleceniodawcy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, nie później niż do 5. dnia kolejnego miesiąca ich zestawienie, obejmujące ilość wykonanych usług, ich cenę oraz wysokość należnego Operatorowi wynagrodzenia. Zestawienie to może mieć postać elektroniczną.
 7. W przypadku kwestionowania przez Partnera treści zestawienia, może on w terminie 3 dni zgłosić zastrzeżenia do zestawienia, pod rygorem utraty prawa do dalszego powoływania się na stwierdzone nieprawidłowości.
 8. Partner zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o każdym przypadku nie wykonania usługi najmu zarezerwowanej poprzez Serwis w ciągu 7 dni od takiego zdarzenia, nie później niż na koniec okresu rozliczeniowego.
 9. Opłata prowizyjna płatna będzie poprzez potrącenie z wierzytelnością przysługującą Partnerowi o przekazanie przez Operatora wynagrodzenia za świadczoną przez Partnera usługę najmu, pobraną od Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie. Strony dopuszczają potrącenie obu wierzytelności choćby którakolwiek z nich była niewymagalna.

§4

 1. Operator przekazuje Partnerowi kwotę pobraną od Użytkownika w terminie określonym w Regulaminie, tj. w dniu wykonania usługi najmu.
 2. Partner zobowiązany jest powiadomić Operatora o każdym przypadku odwołania przez Użytkownika rezerwacji, jeśli do odwołania doszło z pominięciem Serwisu.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji z przyczyn leżących po stronie Partnera, poza konsekwencjami określonymi w Regulaminie, Operator będzie uprawniony do jednorazowego podwyższenia prowizji za następną rezerwację usługi oferowanej przez Partnera za pomocą Serwisu do poziomu 13%.

§5

 1. Niniejsze warunki stosuje się przez cały czas, przez który Partner posiada swój Profil w Serwisie. Stosują się ponadto do rozliczenia opłat dotyczących usług zamówionych za pomocą Serwisu, a wykonanych po usunięciu Profilu Partnera.
 2. Do usunięcia Profilu może dojść w każdym czasie w wyniku złożenia przez Partnera stosownej dyspozycji za pomocą Serwisu lub mailowo.
 3. Wraz z usunięciem Profilu dochodzi do rozwiązania umowy o świadczeniu usług, o której mowa w §2 Warunków współpracy.
 4. Wszelkie zmiany łączącego strony stosunku prawnego wymagają dla swej ważności co najmniej formy dokumentowej.

Dokumenty do pobrania