Warunki współpracy

Warunki współpracy z serwisem MedicalRenting.com (Serwis)


§1

 1. Niniejszy dokument określa zasady współpracy pomiędzy MedicalRenting.com Sp. z o. o. (Operator Serwisu) a podmiotami chcącym zaoferować innym podmiotom (lekarzom – Użytkownikom Serwisu) wynajem sal operacyjnych, zabiegowych, szkoleniowych, gabinetów lekarskich i diagnostycznych i zabiegowych Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu (Partnerami).
 2. Wszelkie użyte w niniejszym dokumencie pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie Korzystania z Serwisu MedicalRenting.com, dostępnego na stronie internetowej Serwisu www.MedicalRenting.com.

§2

 1. W wyniku rejestracji w Serwisie w charakterze Partnera dochodzi do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług promocyjno – reklamowych, polegających na utworzeniu i opublikowaniu przez Operatora Profilu Partnera w Serwisie MedicalRenting.com.
 2. Operator po zaakceptowaniu przez Partnera Regulaminu Korzystania z Serwisu MedicalRenting.com i Warunków Współpracy umożliwia mu publikowanie na Profilu Partnera ofert wynajmu sal operacyjnych, zabiegowych, szkoleniowych, gabinetów lekarskich i diagnostycznych i zabiegowych (usługa Informacyjna, usługa Zamów salę) oraz udostępnia narzędzia służące do kontaktu z Użytkownikami zainteresowanymi ofertą (usługa Komunikator).

§3

 1. Partner, w związku ze świadczoną na jego rzecz przez Operatora usługą ponosi opłatę prowizyjną, której wysokość określona jest w ust. 2.
 2. Wysokość opłaty prowizyjnej wynosi 6% ceny za najem Sali, pobranej przez Operatora od Użytkownika na podstawie Regulaminu. Wynagrodzenie Operatora zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 3. Opłata naliczana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie zrealizowanych przez Partnera usług najmu na rzecz każdego Użytkownika, który zgłasza się do Zleceniodawcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej, opłata prowizyjna płatna będzie z dołu, tj. na koniec danego miesiąca, na podstawie stosownej faktury, wystawionej w oparciu o rozliczenie, o którym mowa w ust. 6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
 5. Wynagrodzenie przysługuje Operatorowi także w przypadku, gdy:
  a) Wynajęcie Sali na rzecz Użytkownika nastąpiło w czasie, gdy Partner posiadał swój Profil w Serwisie, a do czasu jego usunięcia opłata prowizyjna nie została naliczona,
  b) Usługa najmu została wykonana przez Partnera na rzecz Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu, lecz po usunięciu Profilu Partnera z Serwisu,
  c) Do wyboru oferty Partnera doszło w wyniku skorzystania przez Użytkownika z informacji dostępnych w Serwisie, lecz do rezerwacji Sali doszło poza Serwisem na skutek podania danych kontaktowych umożliwiających Partnerowi i Użytkownikowi zawarcie umowy poza Serwisem.
 6. Operator w oparciu o posiadane dane w zakresie ilości i rodzaju usług wykonanych przez Zleceniodawcę na rzecz Klientów, wysyła Zleceniodawcy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, nie później niż do 5. dnia kolejnego miesiąca ich zestawienie, obejmujące ilość wykonanych usług, ich cenę oraz wysokość należnego Operatorowi wynagrodzenia. Zestawienie to może mieć postać elektroniczną.
 7. W przypadku kwestionowania przez Partnera treści zestawienia, może on w terminie 3 dni zgłosić zastrzeżenia do zestawienia, pod rygorem utraty prawa do dalszego powoływania się na stwierdzone nieprawidłowości.
 8. Partner zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o każdym przypadku niewykonania usługi najmu zarezerwowanej poprzez Serwis oraz jego przyczynach, w ciągu 7 dni od takiego zdarzenia, nie później niż na koniec okresu rozliczeniowego.
 9. Opłata prowizyjna płatna będzie poprzez potrącenie z wierzytelnością przysługującą Partnerowi- o przekazanie przez Operatora wynagrodzenia za świadczoną przez Partnera usługę najmu, pobraną od Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie- bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli w tym zakresie, na co Partner wyraża zgodę. Strony dopuszczają potrącenie obu wierzytelności choćby którakolwiek z nich była niewymagalna.

§4

 1. Operator przekazuje Partnerowi kwotę pobraną od Użytkownika w terminie określonym w Regulaminie, tj. w dniu potwierdzenia wykonania usługi najmu.
 2. Partner zobowiązany jest powiadomić Operatora o każdym przypadku odwołania przez Użytkownika rezerwacji, jeśli do odwołania doszło z pominięciem Serwisu.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji z przyczyn leżących po stronie Partnera, poza konsekwencjami określonymi w Regulaminie, Operator będzie uprawniony do jednorazowego podwyższenia prowizji za następną rezerwację usługi oferowanej przez Partnera za pomocą Serwisu do poziomu 13%.

§5

 1. Niniejsze warunki stosuje się przez cały czas, przez który Partner posiada swój Profil w Serwisie, a po tym czasie do rozliczenia opłat dotyczących Usług Partnera zamówionych za pomocą Serwisu, a wykonanych po usunięciu Profilu Partnera.
 2. Do usunięcia Profilu może dojść w każdym czasie w wyniku złożenia przez Partnera stosownej dyspozycji za pomocą Serwisu lub mailowo.
 3. Wraz z usunięciem Profilu dochodzi do rozwiązania umowy o świadczeniu usług, o której mowa w §2 Warunków współpracy.
 4. Wszelkie zmiany łączącego strony stosunku prawnego wymagają dla swej ważności co najmniej formy dokumentowej.

Regulamin promocji „100 zł za rok i prowizja 1 zł”

W celu zapoznania się z regulaminem promocji prosimy o pobranie dokumentu pod poniższym linkiem: