Terms and conditions of cooperation

Warunki współpracy z serwisem MedicalRenting.com (Service)


§1

 1. Niniejszy dokument określa zasady współpracy pomiędzy MedicalRenting.com Sp. z o. o. (Operator Serwisu) a podmiotami chcącym zaoferować innym podmiotom (lekarzom – Użytkownikom Serwisu) wynajem sal operacyjnych, zabiegowych, szkoleniowych, gabinetów lekarskich i diagnostycznych i zabiegowych Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu (Partnerami).
 2. Wszelkie użyte w niniejszym dokumencie pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie Korzystania z Serwisu MedicalRenting.com, dostępnego na stronie internetowej Serwisu www.MedicalRenting.com.

§2

 1. W wyniku rejestracji w Serwisie w charakterze Partnera dochodzi do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług promocyjno – reklamowych, polegających na utworzeniu i opublikowaniu przez Operatora Profilu Partnera w Serwisie MedicalRenting.com.
 2. Operator po zaakceptowaniu przez Partnera Regulaminu Korzystania z Serwisu MedicalRenting.com i Warunków Współpracy umożliwia mu publikowanie na Profilu Partnera ofert wynajmu sal operacyjnych, zabiegowych, szkoleniowych, gabinetów lekarskich i diagnostycznych i zabiegowych (usługa Informacyjna, usługa Zamów salę) oraz udostępnia narzędzia służące do kontaktu z Użytkownikami zainteresowanymi ofertą (usługa Komunikator).

§3

 1. The Partner, in connection with the service rendered to him/her by the Operator bears the commission fee, the amount of which is defined in Point 2.
 2. Wysokość opłaty prowizyjnej wynosi 6% ceny za najem Sali, pobranej przez Operatora od Użytkownika na podstawie Regulaminu. Wynagrodzenie Operatora zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 3. The fee is calculated in monthly settlement periods on the basis of rental services provided by the Partner to each User who contacted the Order Provider via the Service.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej, opłata prowizyjna płatna będzie z dołu, tj. na koniec danego miesiąca, na podstawie stosownej faktury, wystawionej w oparciu o rozliczenie, o którym mowa w ust. 6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
 5. The remuneration is also due to the Operator if:
  a) Wynajęcie Sali na rzecz Użytkownika nastąpiło w czasie, gdy Partner posiadał swój Profil w Serwisie, a do czasu jego usunięcia opłata prowizyjna nie została naliczona,
  b) Rental service was provided by the Partner to the User as a result of using the Service, but after deleting the Partner's Profile from the Service,
  c) Selection of the Partner's offer was made by the User as a result of using information available on the Website, but the Room was booked outside the Website as a result of providing contact details enabling the Partner and the User to conclude a agreement outside the Website.
 6. Operator on the basis of data in the scope of quantity and type of services provided by Order Provider to Customers, sends to the Order Provider at the end of each calendar month, no later than the 5th day of the next month, a statement, including the number of services provided, their price and the amount of remuneration due to the Operator.
 7. This statement may be in electronic form. If the Partner disputes the content of the statement, he may within 3 days raise objections to the statement, otherwise he loses the right to further invoke the irregularities found.
 8. Partner zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o każdym przypadku niewykonania usługi najmu zarezerwowanej poprzez Serwis oraz jego przyczynach, w ciągu 7 dni od takiego zdarzenia, nie później niż na koniec okresu rozliczeniowego.
 9. Opłata prowizyjna płatna będzie poprzez potrącenie z wierzytelnością przysługującą Partnerowi- o przekazanie przez Operatora wynagrodzenia za świadczoną przez Partnera usługę najmu, pobraną od Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie- bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli w tym zakresie, na co Partner wyraża zgodę. Strony dopuszczają potrącenie obu wierzytelności choćby którakolwiek z nich była niewymagalna.

§4

 1. Operator przekazuje Partnerowi kwotę pobraną od Użytkownika w terminie określonym w Regulaminie, tj. w dniu potwierdzenia wykonania usługi najmu.
 2. Partner is obliged to inform the Operator about any case of cancellation of booking by the User, if the cancellation was made bypassing the Service.
 3. In case of cancellation of the booking due to reasons attributable to the Partner, apart from the consequences specified in these Regulations, the Operator shall be entitled to a one-time increase of the commission for the next reservation of services offered by the Partner via the Website up to 13%.

§5

 1. Niniejsze warunki stosuje się przez cały czas, przez który Partner posiada swój Profil w Serwisie, a po tym czasie do rozliczenia opłat dotyczących Usług Partnera zamówionych za pomocą Serwisu, a wykonanych po usunięciu Profilu Partnera.
 2. Deleting of a Profile may take place at any time as a result of adequate disposition made by the Partner through the Service or by e-mail.
 3. Deleting of the Profile results in termination of the agreement on providing services, referred to in §2 of the Terms and Conditions of Cooperation.
 4. Any changes in the legal relationship between the parties require at least the documentary form for their validity.