Service Regulations

Service Regulations


§1 Service Provider

 1. Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest MedicalRenting.com Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Smukalska 33 (dalej: MedicalRenting albo Operator).
 2. MedicalRenting.com Sp. z o.o. nie jest podmiotem leczniczym i nie udziela jakichkolwiek świadczeń opieki zdrowotnej.

§2 Definitions

 1. Service Regulations – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Serwisu, którego akceptacja jest wymagana do rejestracji w Serwisie jako Użytkownik lub Partner i do korzystania z niektórych usług oferowanych w Serwisie.
 2. Service – wyspecjalizowany portal internetowy dostępny pod adresem URL: www.medicalrenting.com, którego właścicielem jest Operator wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, służący dostarczaniu Użytkownikom materiałów w postaci elektronicznej, informacji i ofert dotyczących świadczonych przez Partnerów na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej usług wynajmu sal operacyjnych i zabiegowych. Serwis umożliwia w szczególności:
  a) Posting by Partners of offers to rent operating theatres or treatment rooms,
  b) Uzyskiwanie przez Użytkowników informacji o Usługach Partnerów,
  c) Reading and adding opinions concerning Partners' services,
  d) Purchasing services offered by Partners on the Website.
 3. Operator of the Website – usługodawca, czyli MedicalRenting.com Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Smukalska 33
 4. Partner – podmiot oferujący wynajem sal operacyjnych, zabiegowych, szkoleniowych, gabinetów lekarskich i diagnostycznych dla lekarzy za pośrednictwem serwisu medicalrenting.com.
 5. Service User – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mające ważne uprawnienia do świadczenia usług medycznych na podstawie obowiązujących przepisów, korzystająca z usług dostępnych w Serwisie w sposób związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku korzystania z Usługi informacyjnej może być nim każdy, kto posiada urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostęp do Internetu. Osoba korzystająca z usług w imieniu Użytkownika musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz musi zarejestrować się jako Użytkownik Serwisu.
 6. Registration - a procedure carried out through the Website allowing to obtain the status of a User or Partner.
 7. Terms and conditions of cooperation – dokument w postaci elektronicznej określający zasady współpracy pomiędzy Operatorem Serwisu a Partnerami chcącymi zaoferować innym Użytkownikom Serwisu Usługi Partnera
 8. Opinia – dokonana przez Użytkownika i opublikowana w Serwisie ocena Usługi Partnera, z której Użytkownik skorzystał. Na życzenie Użytkownika Opinia może być opublikowana bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynym oznaczeniem Użytkownika będzie wskazane przez Użytkownika imię lub nick. Opinia zostaje opublikowana z chwilą weryfikacji przez Operatora Serwisu, czy Użytkownik korzystał z Usługi Partnera oraz czy Opinia nie zawiera treści obraźliwych lub wulgarnych, o charakterze obscenicznym, pornograficznym, rasistowskim bądź materiałów reklamowych.
 9. Profile - information about the Partner and its offer, presented on the Website in written, graphic or audiovisual form. The profile is created by the Partner at the stage of registration at the Website.
 10. Information service – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną, oferowana w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu stron internetowych pozwalających Partnerom na prezentację ich usług, a Użytkownikom na zapoznanie się z ofertami Partnerów oraz informacjami na temat możliwości wynajmu sal operacyjnych i zabiegowych. Usługa informacyjna nie wymaga podawania żadnych danych przez Użytkownika, który może korzystać z niej anonimowo i niezależnie od wieku.
 11. “Book a room" service – bezpłatna usługa wykonywana przez MedicalRenting.com na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną lub telefoniczną polegająca na zarezerwowaniu u Partnera Sali operacyjnej lub zabiegowej w celu jej wynajmu przez Użytkownika od Partnera w określonym terminie , wymagająca m.in. podania danych osobowych i posiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 12. "Instant Messenger" service - a free service performed electronically, consisting of the provision of an application on the Website that enables the transmission of questions and information regarding the offer placed on the Website between the User and the Partner.
 13. "Partner Service" – usługi oferowane przez Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 14. Service performed electronically – usługa wykonana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana z pomocą sieci telekomunikacyjnej.

§3 Legal disclaimer

 1. The Operator does not take responsibility for the User's decision to use the service of a particular Partner.
 2. The Operator makes every effort to keep the information published on the Website up to date. In case of any doubts concerning the information published on the Website, the User shall contact directly the Partner whose services he is interested in.

§4. Zasady korzystania z Serwisu – Użytkownik

 1. In order to use the Service with regard to the Information Service it is necessary to:
  – posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w połączenie internetowe i przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 2. The condition of using the Service by the User within the scope not specified in point 1 is:
  a) having access to a computer or other device equipped with an Internet connection and an Internet browser capable of displaying on the device's screen hypertext documents linked to the Internet through the World Wide Web service and supporting the JavaScript programming language and, in addition, accepting cookies,
  b) akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych Partnerowi w celu realizacji Usługi,
  c) registering in the Service by using the form available for the User.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest nieodpłatne.
 4. W trakcie wypełnienia formularza rejestracyjnego Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (*), czyli podania w szczególności:
  a) e-mail address,
  b) imienia i nazwiska,
  Refusal to provide data marked with an asterisk will prevent the completion of the registration process, as a result of which the User will not be able to use the "Book a room" and "Instant Messenger" .
 5. Zgoda na przekazanie danych osobowych Partnerowi następuje poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym właściwego pola.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
 7. The User may at any time update his or her data using the functions available in the administration panel assigned to his or her account on the Website.
 8. Aby uzyskać od Operatora potwierdzenie pozytywnej weryfikacji Użytkownika jako podmiotu spełniającego kryteria opisane w Regulaminie, jest on zobowiązany do przesłania za pomocą panelu administracyjnego wiadomości do Operatora, która zawierać będzie kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez niego uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub uprawnień w zakresie reprezentacji podmiotu medycznego. Po pozytywnej weryfikacji tej dokumentacji przez Operatora uzyska on stosowne potwierdzenie pozytywnej weryfikacji, które widoczne będzie dla innych Użytkowników oraz Partnerów na jego koncie w Serwisie.
 9. The Service and its individual elements are the property of the Operator and are subject to the protection stipulated in the Act on Copyright and Related Rights.
 10. The User may use the Messenger service solely for the purposes and to the extent necessary for the conclusion of the agreement for the lease of the Operating Theatre or Treatment Room.

§5. Zasady korzystania z Serwisu – Partner

 1. The prerequisite for publishing the Partner's offer in the Service is:
  a) registration on the Website using the form provided there for the Partner,
  b) akceptacja Warunków współpracy i wyrażenie zgody przekazywania danych osobowych Użytkownikowi w celu realizacji Usługi
 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Partner jest zobowiązany do wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (*), czyli podania w szczególności:
  a) e-mail address,
  b) imienia i nazwiska,
  Using the Website as a Partner is subject to payment. The terms of payment are specified in the Terms and Conditions of Cooperation.
 3. Refusal to provide data marked with an asterisk will prevent the completion of the registration process, as a result of which the Partner will not be able to place their offer on the Website.
 4. Zgoda na przekazanie danych osobowych Użytkownikowi następuje poprzez zaznaczenie na Formularzu rejestracyjnym właściwego pola.
 5. Partner jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Partnera nieprawdziwych danych.
 6. The Partner's offer is published in the Service in the form of a profile created by the Partner as a result of registration in the Service. The content of the profile may be modified at any time by the Partner via the administration panel.
 7. Content published in the Profile must comply with the law and must not contain vulgarities or obscene, racist, xenophobic or in any way violate personal interests of the third party. They may not be defamatory, insulting or constitute an act of unfair competition.
 8. The Operator reserves the right to delete or modify Profiles containing content that is against the Terms and Conditions of Service, against
  the law, against good manners (especially offensive, vulgar), content that violates the rights of others, especially content that spreads racial hatred, offends someone's religious feelings, offends someone's dignity, violates someone's privacy or other personal goods).
 9. The Operator does not bear responsibility towards third persons for the content published by Partners on their Profiles.
 10. The Operator reserves the right to enter the Halls, which are offered for rent in the Service in order to verify whether the data provided by the Partner are correct. Partner agrees to provide the Operator with such access.

§6. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu pisemnie, elektronicznie (e-mail) lub osobiście (ustnie lub pisemnie) w oddziale Operatora, tj. ul. Smukalska 33, 85-565 Bydgoszcz; adres e-mail: biuro@medicalrenting.com. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, przyczyny reklamacji i oczekiwaną przez Użytkownika reakcję Operatora.
 2. If the data or information provided in the complaint need to be supplemented, the Operator, before considering the complaint, shall request the User to supplement it in the indicated scope.
 3. Complaints are dealt with within 14 days from the date of receipt by the Operator of a complete complaint notification, by providing, in the manner selected by the User (letter or e-mail), information on the manner of complaint consideration.
 4. Complaints about Services provided by the Partner shall not be considered by the Operator and shall be returned to the User without consideration. The Partner's services may be complained about only according to the terms established by the Partner at the conclusion of the agreement with the Partner.
 5. Ewentualne spory związane z działaniem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.
 6. The applicable law is Polish law.
 7. Użytkownik może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń poprzez mediację.

§7. Bezpieczeństwo Serwisu

 1. The Operator shall not be held liable for any damage incurred by the User as a result of threats occurring on the Internet, in particular resulting from the installation of malicious software.
 2. Operator informuje, że do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną należeć mogą m.in. spam, oprogramowanie typu malware, spyware, robaki internetowe (worm) czy łamanie haseł (craking czy phishing) i inne, co do których szczegółową wiedzę można pozyskać w powszechnie dostępnych materiałach.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Partnerów i/lub Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Operator przetwarza informacje dotyczące Partnerów i/lub Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. The User may consent to the processing of his/her personal data also for marketing purposes. Lack of consent for data processing for marketing purposes does not prevent the User from using the Website.
 4. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Operatora danych osobowych zawarte są w Klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych, link do której znajduje się w formularzu rejestracyjnym.

§9. Usługa „Zamów salę”

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik może korzystać z funkcji „Zamów salę” stanowiącą Usługę wykonywaną drogą elektroniczną polegającą na możliwości wynajęcia wybranej Sali operacyjnej lub zabiegowej od Partnera, a także ewentualnych usług dodatkowych spośród ofert prezentowanych w Serwisie.
 2. The User chooses the preferred rental period from among the available dates displayed on the Website.
 3. The rental period may be specified in days or hours, depending on the scope of the Offer presented by the Partner.
 4. To use this service, the Operator must provide the Partner with the User's personal data.
 5. The rental price is specified each time in the Partner's Offer.
 6. In order to book a room on a date selected by the User, it is necessary to pay a reservation fee, the amount of which is equal to the price resulting from the offer accepted by the User.
 7. The booking fee shall be paid to the Operator's bank account. Depending on the content of the Partner's offer, it may be paid as follows:
  a) at the time of booking via online payment (Instant Booking);
  b) after the Partner has confirmed the booking from the User and the User has received a link in their account to make the payment (Confirmed Booking).
 8. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej nie stanowi zapłaty za Usługę Partnera, jest to wyłącznie świadczenie spełniane dla zabezpieczenia wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z dokonania rezerwacji Sali.
 9. Immediately after the payment is made, the User will receive to their e-mail address information about the confirmation of the booking.
 10. The conclusion of the agreement between the User and the Partner is reached by using the Service "Book a room", when the User receives an e-mail with the confirmation of the Room booking.
 11. Z chwilą potwierdzenia przez Partnera, że zarezerwowana usługa najmu została wykonana, Operator przekaże należne Partnerowi wynagrodzenie z tytułu najmu pomniejszone o wartość ustalonej prowizji Operatora brutto., co będzie równoznaczne z zapłatą za usługę przez Użytkownika,
 12. O ile z oferty Partnera zamieszczonej na jego Profilu nie stanowi inaczej, Użytkownik do 5 dnia przed zarezerwowanym terminem najmu może odwołać rezerwację. W takiej sytuacji Operator zwraca wpłaconą przez Użytkownika kwotę, pomniejszoną o 30%, która to kwota stanowi karę umowną należną Partnerowi z tytułu niewykonania umowy najmu przez Najemcę. Kara umowna pomniejszona o wartość ustalonej prowizji Operatora brutto zostanie niezwłocznie przekazana przez Operatora Partnerowi w celu naprawienia powstałej po jego stronie szkody w związku z odwołaniem rezerwacji przez Użytkownika.

§10. Usługa „Komunikator”

 1. Za pomocą usługi „Komunikator” Partner i Użytkownik mogą komunikować się we wszelkich sprawach związanych z ofertą Partnera, zarówno przed zawarciem umowy najmu jak i w trakcie jej wykonywania.
 2. While using the Instant Messenger service, neither the Partner nor the User may disclose their personal data enabling contact outside the Service concerning offers published by the Operator.
 3. Both the Partner and the User may not use the Instant Messenger for purposes that are unlawful or immoral, in particular those leading to the circumvention of the Regulations or the Terms and Conditions of cooperation, and also those going beyond the scope relevant to the purpose of the service as defined in Point 1. A particular case of infringement of the provisions of the Regulations is taking action by the User or the Partner aimed at making mutual contact concerning the rental of the Room bypassing the Service.
 4. In the case of stating by the Operator a serious infringement of the rules of using this service, the User's or Partner's account in the Service may be blocked.

§11. Zasady publikowania przez Użytkowników Komentarzy i Opinii

 1. A User and Partner may publish Comments and Opinions on the Website concerning:
  a) Użytkownik – Usług Partnera,
  b) Partner - regarding its relationship with the User.
 2. The publication of an opinion shall only be possible using the services of a Partner. The opinion may only be published if the user completes a survey indicating the name of the Partner Service and the time at which the Partner Service was used. The survey is not visible to other users.
 3. One user can only post one opinion about a particular Partner Service. The same applies to the Partner.
 4. It is not permitted to include advertising or marketing content in opinions or comments.
 5. Comments and Opinions must not contain vulgarities and obscene content, content of a racist, xenophobic nature and in any way violate the personal interests of third parties.
 6. Comments and Opinions must not be defamatory, insulting or constitute an act of unfair competition. In the event of publication of an entry deemed defamatory or insulting by the entity to which it pertains, the Operator of the Website shall, upon the request of the authorised party, make available the data allowing for identification of the User.
 7. Publication of a true allegation in order to protect a socially justified interest does not constitute libel.
 8. The Operator reserves the right to delete Comments and Opinions of Users containing content that is inconsistent with the terms and conditions for use of the Service, content that is unlawful, content that is contrary to good morals (in particular content that is offensive, vulgar), content that violates the rights of others, in particular content that spreads racial hatred, offends another person's religious feelings, offends another person's dignity, violates another person's privacy or other personal rights), advertising content, website addresses, or personal data of third parties.
 9. Comments and Opinions are a manifestation of Users' subjective assessments, for which the Service Provider shall not be held liable towards third parties.
 10. Upon publication of a Comment or Opinion by a User, its content becomes part of the Service, to which the Service Provider has exclusive rights, and the User's rights are limited to the possibility of modifying the Comment or Opinion, or deleting them.
 11. By posting an opinion on the Website, the User declares that the opinion or comment posted by him or her is true and accurate.

§ 12. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności, za to czy Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z Usługi Partnera.
 2. The Operator shall not be liable for the performance of the Partner's Service.
 3. W przypadku, jeśli do wykonania zarezerwowanej Usługi Partnera nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Partnera, całość opłaty rezerwacyjnej jest zwracana Użytkownikowi. W takiej sytuacji Operator ma prawo zablokować Profil Partnera na okres nieprzekraczający 1 miesiąca oraz zastosować sankcje określone w Warunkach współpracy.
 4. User claims for failure to perform or improper performance of Partner's services may be addressed solely to the Partner.
 5. Niezależnie od powyższego Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Serwisu a związane z nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
  b) skutki korzystania z Serwisu przez osoby nieupoważnione;
  c) skutki udostępnienia hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika względem Operatora;
  d) skutki wadliwego działanie sieci telekomunikacyjnej;
  e) nieprawidłowe działanie lub brak działania Serwisu spowodowane nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania oprogramowania osób trzecich,
  f) skutki nieautoryzowanej ingerencji Partnera lub Użytkownika lub osób trzecich w struktury baz danych oprogramowania Serwisu;
  g) skutki siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą Operatora, których Operator nie mógł przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Serwisu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. The Operator reserves the right to temporarily increase or reduce functionality of the Service, due to necessary maintenance works or other unforeseen impediments in functioning or availability of the Service.
 2. The Operator reserves the right to introduce changes to these Regulations. The current content of the Regulations is always available on the Website.